بجنورد1400 مدرس بازنشسته تربیت معلم بجنورد چاپ دوکتاب درموردبجنورد .نگارش بیش از1000مقاله گزارش ومصاحبه درنشریات استان وکشور خبرنگارومسئول تحریریه روزنامه خراسان شمالی به مدت 5سال مدیرداخلی هفته نامه سیاحت شرق تاشهریور96 دبیرانجمن ادبی عارف بجنوردازسال 1364عضوانجمن مفاخراستان و... این وبلاگ برای معرفی استان خراسان شمالی بخصوص بجنوردراه اندازی شده است.برداشت ازاین وبلاگ حتی بدون ذکربجنورد1400 آزادآزادآزادمی باشد. گذاشتن مطالب ازسایت هاووبلاگ های دیگردلیل برتائیدآن هانیست. هیچ مطلبی ازوبلاگ حذف نمی شودولی به آرشیوماه قبل انتقال داده خواهدشد.کافی است درقسمت جستجو عنوانی راکه می خواهیدتایپ کنید. 09156163019 http://bojnord1400.mihanblog.com 2018-04-21T17:25:32+01:00 text/html 2018-04-21T11:35:32+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده انتشار ٣٠٠ عنوان کتاب در سال ٩٦ در خراسان شمالی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11117 <div align="center"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#003300">انتشار ٣٠٠ عنوان کتاب در سال ٩٦ در خراسان شمالی</font></h1><p><img src="https://khsh.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2017/08/522697_orig.jpg" style="position: static; top: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;" class="" height="360" width="406"></p></div> text/html 2018-04-21T11:27:52+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده روایت خاطرات جانباز ۵۵ درصدی بجنوردی ؛ جان بازی در کمین مجنون http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11116 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><span class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">روایت خاطرات جانباز ۵۵ درصدی بجنوردی ؛</span></font></b></font> <h1 class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 paddingLR0"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#003300">جان بازی در کمین مجنون</font></h1><p><img id="imgnews" style="margin-bottom: 15px;" class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 paddingL0 paddingR5" src="http://atraknews.com/userUpload/files/pics/bodyNews2/211 (5).jpg" alt="جان بازی در کمین مجنون/ لو رفتن عملیات بیت المقدس 3 به دست سرباز جاسوس," height="231" width="347"></p></div> text/html 2018-04-21T02:28:56+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کتاب آرزوهای سرگردان منتشرشد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11115 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">کتاب آرزوهای سرگردان </font></b></font><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"><font size="3" color="#003300"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">منتشرشد</font></b></font></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"><font size="3" color="#003300"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"></font></b></font>(مجموعه داستان&nbsp; کوتاه اثرنویسنده بجنوردی)</font><br></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div><img src="http://uupload.ir/files/xp6s_photo_2018-04-21_07-53-14.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xp6s_photo_2018-04-21_07-53-14.jpg" class="shrinkToFit" width="335" height="480"></div></div> text/html 2018-04-21T00:20:58+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چهارمین نمایشگاه انفرادی ظریف کاری روی چوب(مشبک)علی نوریان http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11036 <div align="center"><font color="#CC0000"><b><font face="times new roman,times,serif" size="5"> <font size="4">چهارمین نمایشگاه انفرادی ظریف کاری روی چوب(مشبک)</font><font color="#003300">علی نوریان</font></font></b><br></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qxne_photo_2018-04-16_07-43-04.jpg" alt="http://uupload.ir/files/qxne_photo_2018-04-16_07-43-04.jpg" class="shrinkToFit" height="611" width="421"></div><br> text/html 2018-04-21T00:12:53+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چندشعرازآقای مهندس یوسف جوینی چهره ناشناخته ی ادبیات استان http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11112 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"><font size="4">چندشعراز</font><font color="#003300">آقای مهندس یوسف جوینی</font> <font size="4">چهره ناشناخته ی ادبیات استان</font></font></b></font><br><div align="center"><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/uur1_20.jpg" alt="http://uupload.ir/files/uur1_20.jpg" class="" height="401" width="393"></font></b></font></div> </div></div> text/html 2018-04-20T23:34:50+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مجموعه قوانین بیکار بودن حسام حیدری http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11106 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">مجموعه قوانین بیکار بودن <br></font></b></font><br><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><img src="https://tejaratnews.com/wp-content/uploads/2018/01/بیمه-بیکاری-388x242.jpg" class="img-responsive wp-post-image" alt="" title="ارزان بودن سرمایه یکی از ریشه‌های بیکاری در ایران" width="388" height="242"><br></font></b></font><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">حسام حیدری </font></b><br><span style="font-family: times\ new\ roman, times, serif; font-size: small;"><br></span></div> text/html 2018-04-20T23:29:01+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حرف مردم 3208 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11096 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"><div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#6633ff"><strong>حرف مردم 3208</strong></font></p> <p align="center"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><img alt="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" src="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" height="163" width="419"></strong></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font></p><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong></strong></font></font></font></font></font></font></font>روزنامه خراسان وخراسان شمالی 1 اردیبهشت&nbsp; <br></strong></font></font></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div> </div> </div> </div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2018-04-20T23:03:20+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده رمان چگونه خلق می‌شود/ روایت ایرلندی‌ها از سبک‌های نوشتن http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11108 <div align="center"><h1 id="docDiv3TitrMain"><font face="times new roman,times,serif" size="3" color="#CC0000">رمان چگونه خلق می‌شود</font></h1><h1 id="docDiv3TitrMain"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#CC0000">روایت ایرلندی‌ها از سبک‌های نوشتن</font></h1><p><img src="http://ibna.ir/images/docs/000259/n00259789-b.jpg" alt="رمان چگونه خلق می‌شود/ روایت ایرلندی‌ها از سبک‌های نوشتن" title="رمان چگونه خلق می‌شود/ روایت ایرلندی‌ها از سبک‌های نوشتن" id="docBigImg" hspace="1" height="170" align="top" width="255" vspace="0" border="0"></p></div> text/html 2018-04-20T22:58:33+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده آقای مهدی میرابی واین ایام http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11119 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">آقای مهدی میرابی<font color="#FF0000"> <font size="3" color="#CC0000">(شاعری ازدیارجاجرم)</font></font> واین ایام <br></font></b></font><img src="http://uupload.ir/files/zvta_photo5965523907459001473.jpg" alt="http://uupload.ir/files/zvta_photo5965523907459001473.jpg" class="shrinkToFit" height="409" width="297"><br></div><br> text/html 2018-04-20T22:37:08+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (538) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11042 <div align="center"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (538)<br></b><img src="http://uupload.ir/files/8b37_img_3621.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8b37_img_3621.jpg" class="shrinkToFit" height="611" width="402"></div> text/html 2018-04-20T10:19:29+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گفت و گوی جام جم با بانوی ارمنی که چهره شهدا را نقاشی می‌کند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11103 <div align="center"><h3 class="rutitr"><font face="times new roman,times,serif">گفت و گوی جام جم با بانوی ارمنی که چهره شهدا را نقاشی می‌کند</font></h3> <h1 class="bold h2-medium-size Online-color"> <font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#CC0000">از خون جوانان وطن...</font> </h1><div class="col-md-5 nopadd-left"> <a href="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1397/01/29/636596662905442663.jpg" class="fancybox"> <figure><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1397/01/29/636596662905442663.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive " alt="تصویر از خون جوانان وطن..." title="تصویر از خون جوانان وطن..." style="display: inline;" height="268" width="313"> </figure> </a> </div></div> text/html 2018-04-20T09:43:19+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده خاطرات صددرصد واقعی یک کتابدار پسا برگه‌دانی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11110 <div align="center"><h1 dir="rtl"><font face="times new roman,times,serif"><span style="color: #ff0000; font-size: 18pt;">خاطرات صددرصد واقعی یک کتابدار پسا برگه‌دانی</span></font></h1><p><img src="http://uupload.ir/files/1ic_garivani.png" alt="http://uupload.ir/files/1ic_garivani.png" class="transparent"></p></div> text/html 2018-04-20T00:20:51+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده زنگ تفریح(97) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11020 <div align="center"><div align="center"><div align="center"> <div align="center"><div align="center"><div align="justify"><div align="center"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Times New Roman; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Times New Roman; font-size: x-large;">زنگ تفریح(97)</span></strong><br></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/vzvw_louc_bcd01fe63a3594510f84c4dca13935c9.jpg" alt="http://uupload.ir/files/vzvw_louc_bcd01fe63a3594510f84c4dca13935c9.jpg" data-mce-src="http://uupload.ir/files/vzvw_louc_bcd01fe63a3594510f84c4dca13935c9.jpg"></div></div></div> </div></div> </div> </div></div> </div></div> </div> </div> </div></div> </div></div></div> </div> </div> <br><br></div> text/html 2018-04-19T23:55:48+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده جشنواره بومی و گردشگری قره قازان در شیروان برگزار می شود http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11107 <div align="center"><h1><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#000066">جشنواره بومی و گردشگری قره قازان در شیروان <br></font></h1><p><img src="http://www.nkchto.ir/news-text?p_p_id=NetFormGetFile_WAR_NetForm&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_resource_id=getFile&amp;_NetFormGetFile_WAR_NetForm_file=WmE3aUFBZE12U0Zwc0VLOHROcUpuWGx2TFN1a2w1Z0VtK1VISVRwWHM2UWo1TXIxM3lGbkd0eTdTNDJVZmtwbVJuNG9Fdlpra0U0TgpVZXVEM1RkSWVnPT0=.jpg" alt="جشنواره بومی و گردشگری قره قازان در شیروان برگزار می شود" title="جشنواره بومی و گردشگری قره قازان در شیروان برگزار می شود" height="182" width="274"></p></div> text/html 2018-04-19T23:26:58+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده پاکستان به روایت تصویر http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11104 <div align="center"><font color="#003300" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">پاکستان به روایت تصویر<br></font></b></font></div><br><div align="center"><img class="wp-image-147431 size-full" src="http://rooziato.com/wp-content/uploads/2018/04/retirement-14.jpg" alt="" width="502" height="324"></div> text/html 2018-04-19T17:01:31+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دانستنی ها http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10937 <div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="6" color="#000066">دانستنی ها<br></font></b><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="6" color="#000066"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/7/28/1446406_745.png" title="دانستنی‌ های جالب (212)" alt="دانستنی‌ های جالب (212)" style="border: medium none;" class="img-responsive-news" height="353" width="383"></font></b><br><br><br><br></div> text/html 2018-04-19T11:24:27+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دوشعرشاخص شب شعرمنطقه ای به روایت عشق http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11099 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font size="5"><font color="#FF0000">دوشعرشاخص</font> شب شعرمنطقه ای به روایت عشق</font></b></font><br></div><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/svuk_1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/svuk_1.jpg"></div> text/html 2018-04-19T01:01:16+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده فراریان از کره شمالی، خاطرات و یادگاری‌هایشان http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11085 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#CC0000"><b>فراریان از کره شمالی، خاطرات و یادگاری‌هایشان </b></font><font color="#CC0000"><br></font><br><p style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="فرار از کره شمالی" src="http://faradeed.ir/files/fa/news/1397/1/27/208693_223.jpg" alt="فرار از کره شمالی" height="294" align="" width="442"></font></p></div> text/html 2018-04-19T00:32:12+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش شب شعرمنطقه ای به روایت عشق http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11098 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"><font size="4" color="#006600">گزارش تصویری</font> <font size="4">شب شعرمنطقه ای به روایت عشق </font><font size="4" color="#006600">کاری ازدانشگاه کوثربجنورد</font><br></font></b></font><br><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/zvqi_%D8%A8_(1).jpg" alt="http://uupload.ir/files/zvqi_%D8%A8_(1).jpg" class=""></font></b></font></div> text/html 2018-04-18T23:57:17+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کانال تلگرامی بجنورد1400 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9282 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">&nbsp;<font color="#CC0000">کانال تلگرامی بجنورد1400</font>راه اندازی شد</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -396px -0px;" title="camera"></span></a> </font></b></font><div class="im_message_webpage_description"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -522px -0px;" title="computer"></span>روی آدرس زیرکلیک کنید</div><div class="im_message_webpage_description"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -396px -0px;" title="camera"></span><span> <a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA</a></span></div><div class="im_message_webpage_description"><span><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank" title=""><br></a></span></div></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dqgb_f8620bc0-8626-4e10-801c-27e6dcc076d4.jpg" alt="http://uupload.ir/files/dqgb_f8620bc0-8626-4e10-801c-27e6dcc076d4.jpg" class="" height="272" width="409"></div> text/html 2018-04-18T23:30:18+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (537) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11041 <div align="center"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (537)<br></b><img src="http://uupload.ir/files/49gz_img_3623.jpg" alt="http://uupload.ir/files/49gz_img_3623.jpg" class=""><br></div> text/html 2018-04-18T22:44:22+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زبان‌های خارجی پکن در گفت‌وگو با ایبنا: http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11090 <div id="docDiv3TitrRou" align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زبان‌های خارجی پکن در گفت‌وگو با ایبنا:</font></b></div><h1 id="docDiv3TitrMain" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4" color="#CC0000">گلستان سعدی کتاب درسی آموزش دین اسلام در چین است</font></h1><h1 id="docDiv3TitrMain" align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4" color="#CC0000">تدریس آثار سعدی در چین قدمت 500 ساله دارد</font></h1><p align="center"><img src="http://ibna.ir/images/docs/000259/n00259720-b.jpg" alt="گلستان سعدی کتاب درسی آموزش دین اسلام در چین است/ تدریس آثار سعدی در چین قدمت 500 ساله دارد" title="گلستان سعدی کتاب درسی آموزش دین اسلام در چین است/ تدریس آثار سعدی در چین قدمت 500 ساله دارد" id="docBigImg" hspace="1" height="170" align="top" width="255" vspace="0" border="0"></p> text/html 2018-04-18T12:34:34+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11093 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font size="5">گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی<br></font></b></font><img src="http://uupload.ir/files/1wcb_1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/1wcb_1.jpg" height="331" width="434"><br></div> text/html 2018-04-18T01:47:26+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری آوای بهار http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11087 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><font color="#000099"><font size="4">گزارش تصویری شب موسیقی خراسان شمالی </font></font></font></b></font><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><font color="#000099"><br></font>&nbsp;آوای بهار<br></font></b></font><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/jm58_%DB%8C_(19).jpg" alt="http://uupload.ir/files/jm58_%DB%8C_(19).jpg"></font></b></font></div> text/html 2018-04-18T00:54:16+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده امیدوارم روزی برسدکه مرزی در دنیا وجود نداشته باشد 2 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11002 <div align="center"><br><font size="5" color="#CC0000"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi" lang="FA"><font face="times new roman,times,serif">مهم ترین ویژگی اساتید دانشگاه آلمان</font></span></b></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC0000"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi" lang="FA"><font face="times new roman,times,serif"> صمیمیت و احترامی ست که برای دانشجویان قائلند &nbsp; </font></span></b></font><img src="http://uupload.ir/files/b21o_rsr3_photo5332348605933135963.jpg" alt="http://uupload.ir/files/b21o_rsr3_photo5332348605933135963.jpg" height="416" width="411"><br><font size="5" color="#CC0000"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi" lang="FA"></span></b></font></div>