بجنورد1400 مدرس بازنشسته تربیت معلم بجنورد نگارش بیش از1000مقاله گزارش ومصاحبه درنشریات استان وکشور خبرنگارومسئول تحریریه روزنامه خراسان شمالی به مدت 5سال . مدیرداخلی هفته نامه سیاحت شرق تاشهریور96 عضوانجمن مفاخراستان خراسان شمالی دبیرانجمن ادبی عارف بجنوردی ازسال 1365 این وبلاگ برای معرفی استان خراسان شمالی بخصوص بجنوردراه اندازی شده است.برداشت ازاین وبلاگ حتی بدون ذکربجنورد1400 آزادآزادآزادمی باشد. گذاشتن مطالب ازسایت هاووبلاگ های دیگردلیل برتائیدآن هانیست. هیچ مطلبی ازوبلاگ حذف نمی شودولی به آرشیوماه قبل انتقال داده خواهدشد.کافی است درقسمت جستجو عنوانی راکه می خواهیدتایپ کنید. 09156163019 http://bojnord1400.mihanblog.com 2018-02-21T08:39:22+01:00 text/html 2018-02-21T02:34:06+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده آئین رونمایی ازکتاب منظومه ی دوچنار http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10676 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/s1ou_photo5771840991446281296.jpg" alt="http://uupload.ir/files/s1ou_photo5771840991446281296.jpg" class="shrinkToFit" width="330" height="449"></div> text/html 2018-02-21T00:33:20+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (506) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10640 <div align="center"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (506)<br></b><img src="http://uupload.ir/files/fla0_img_2134.jpg" alt="http://uupload.ir/files/fla0_img_2134.jpg" class="shrinkToFit" width="412" height="611"><br></div> text/html 2018-02-21T00:11:14+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده سفرنامه پنانگ مالزی؛ تقاطع فرهنگ ها http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10683 <div align="center"><h1><font size="5" color="#990000" face="times new roman,times,serif">سفرنامه پنانگ مالزی؛ تقاطع فرهنگ ها</font></h1><p><img src="http://rooziato.com/wp-content/uploads/2018/02/13-h600.jpg" alt="http://rooziato.com/wp-content/uploads/2018/02/13-h600.jpg" width="448" height="224"></p></div> text/html 2018-02-20T23:30:45+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حرف مردم 3174 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10684 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><p align="center"><font size="5" color="#6633ff" face="times new roman,times,serif"><strong>حرف مردم 3174</strong></font></p> <p align="center"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><img alt="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" src="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" width="419" height="163"></strong></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font></p><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong></strong></font></font></font></font></font></font></font>روزنامه خراسان وخراسان شمالی&nbsp; 2 اسفند <br> </strong></font></font></div> </div> </div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2018-02-20T08:02:40+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده توشک داری من یقین دارم http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10672 <div align="center"><font color="#660000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">تو <font color="#000066">شک</font> داری من <font color="#006600">یقین</font> دارم <br></font></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/kp0e_img_2182.jpg" alt="http://uupload.ir/files/kp0e_img_2182.jpg"></div><br></div><br><div align="center"><br></div> text/html 2018-02-20T07:23:07+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10688 <div align="center"> <font face="times new roman,times,serif" color="#330000"><b><font size="5">مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی<br></font></b></font><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="عکس‌های تاریخی کمیابی که هرگز ندیده بودید" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/11/30/1588187_868.jpg" alt="عکس‌های تاریخی کمیابی که هرگز ندیده بودید" height="274" align="" width="423"><br></div> text/html 2018-02-20T03:55:28+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازتاریخ درآورده اندیادرتاریخ بوده؟ http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10686 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">ازتاریخ درآورده اند یا درتاریخ بوده؟<br></font></b></font><img src="http://uupload.ir/files/u9ij_1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/u9ij_1.jpg"><br></div> text/html 2018-02-20T01:07:25+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده بمب خبری ادبیات انقلاب پس از 30 سال ترکید http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10682 <div align="center"><h1 class="bold h2-medium-size Online-color"> <font size="5" color="#003300" face="times new roman,times,serif">بمب خبری ادبیات انقلاب پس از 30 سال ترکید </font></h1><p><img class="fancybox-image" src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1396/11/30/636546018655362547.jpg" width="448" height="299"></p></div> text/html 2018-02-20T00:34:46+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده لذت شعر http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10417 <div align="center"><font color="#006600" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">لذت شعر</font></b></font><br><img src="http://uupload.ir/files/3xx6_6031c8ef-f74b-4067-ac00-f9f65e824da6.jpg" alt="http://uupload.ir/files/3xx6_6031c8ef-f74b-4067-ac00-f9f65e824da6.jpg" width="431" height="230"></div> text/html 2018-02-20T00:04:49+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (505) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10639 <div align="center"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (505)<br></b><img src="http://uupload.ir/files/o02y_img_2137.jpg" alt="http://uupload.ir/files/o02y_img_2137.jpg" class="shrinkToFit" height="611" width="412"><br></div> text/html 2018-02-19T23:35:08+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مشخصات متولدین اسفندماه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10666 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">مشخصات متولدین اسفندماه</font></b></font><br><div align="center"><div align="center"><div align="center"><br><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img class="shrinkToFit" alt="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" src="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" width="329" height="497"></font></b></font></div></div></div> <br></div> text/html 2018-02-19T19:02:57+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دکتر رجبعلی وثوقی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی انتخاب شد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10687 <div align="center"><font color="#000066" face="times new roman,times,serif"><b><font size="4">آقای دکتر رجبعلی وثوقی <br>به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی انتخاب شد<br></font></b></font><br><font color="#000066" face="times new roman,times,serif"><b><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/97jo_2.jpg" alt="http://uupload.ir/files/97jo_2.jpg" class="shrinkToFit" width="425" height="281"></font></b></font></div> text/html 2018-02-19T16:38:30+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده پیام های در به در http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10603 <div align="center"><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">پیام های در به در<br></font></b></font><br><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/2xy_1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/2xy_1.jpg"></font></b></font></div> text/html 2018-02-19T15:58:21+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری استقبال از شهدای دفاع مقدس در بجنورد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10681 <div align="center"><div class="titr-rutitr col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 paddingLR0"> <font size="3" face="times new roman,times,serif"><span class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">گزارش تصویری</span></font> <h1 class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 paddingLR0" align="center"><font size="5" color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"> استقبال از شهدای دفاع مقدس در بجنورد </font></h1><p><img alt="" src="http://atraknews.com//userUpload/images/121/8.jpg" width="385" height="256"></p> <div class="gplus"> </div> </div> </div> text/html 2018-02-19T13:16:08+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گلپا: انقلاب که شد، از خودی‌ها خوردیم شهر خلوت http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10678 <div align="center"><font color="#000066"><b><font face="times new roman,times,serif" size="5">گلپا: انقلاب که شد، از خودی‌ها خوردیم <br></font></b></font><font color="#000066"><b><font face="times new roman,times,serif" size="5"><img title="از خودی‌ها خوردیم!" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/11/10/1566883_827.jpg" alt="از خودی‌ها خوردیم!" class="img-responsive-news" height="236" width="353"> <br></font></b></font></div> text/html 2018-02-19T01:13:31+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ٢ روستای خراسان شمالی برگزیده جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب شد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10677 <div align="center"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font color="#CC0000"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">دورو</font></font></font><font face="times new roman,times,serif" size="4" color="#CC0000">ستای خراسان شمالی <br></font></h1><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font face="times new roman,times,serif" size="4" color="#CC0000">برگزیده <font color="#006600">جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب</font> شد</font> </h1><p><img src="https://khsh.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2018/02/606489_orig.jpg" style="position: static; top: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;" class="" height="267" width="356"></p><p><br></p></div> text/html 2018-02-19T00:57:17+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کانال تلگرامی بجنورد1400 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9282 <div align="center"><font color="#003300" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">&nbsp;<font color="#CC0000">کانال تلگرامی بجنورد1400</font>راه اندازی شد</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#003300" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -396px -0px;" title="camera"></span></a> </font></b></font><div class="im_message_webpage_description"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -522px -0px;" title="computer"></span>روی آدرس زیرکلیک کنید</div><div class="im_message_webpage_description"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -396px -0px;" title="camera"></span><span> <a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA</a></span></div><div class="im_message_webpage_description"><span><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank" title=""><br></a></span></div></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dqgb_f8620bc0-8626-4e10-801c-27e6dcc076d4.jpg" alt="http://uupload.ir/files/dqgb_f8620bc0-8626-4e10-801c-27e6dcc076d4.jpg" class="" width="409" height="272"></div> text/html 2018-02-18T23:42:32+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (640) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10665 <div align="center"><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (640)<br></font></b></font><img src="http://uupload.ir/files/0m27_1586344_199.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0m27_1586344_199.jpg" class="shrinkToFit" width="343" height="611"><br></div> text/html 2018-02-18T23:30:21+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (504) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10638 <div align="center"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (504)<br></b><img src="http://uupload.ir/files/66dn_img_2125.jpg" alt="http://uupload.ir/files/66dn_img_2125.jpg" class="shrinkToFit" width="431" height="611"><br></div> text/html 2018-02-18T11:40:07+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده عکس ومکث http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10568 <div align="center"><div align="center"> <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#990000"><b><font size="5">عکس <font color="#000066">و</font>مکث<br></font></b></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/0g5_img_2181.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0g5_img_2181.jpg"></div></div></div> text/html 2018-02-18T11:35:30+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دفاع فارسی از قذافی نظرات جنجالی «جلال الدین فارسی» درباره «امام موسی صدر» http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10671 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">نظرات جنجالی «جلال الدین فارسی» درباره <font color="#CC0000">«امام موسی صدر»<br></font></font></b></font><p style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="دفاع فارسی از قذافی" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/11/28/1585607_420.jpg" alt="دفاع فارسی از قذافی" height="288" align="" width="432"></font></p><br></div> text/html 2018-02-18T11:16:14+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دانستنی ها http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10437 <div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="6" color="#000066">دانستنی ها<br></font></b><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="6" color="#000066"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="دانستنی‌های جالب (۲۴۷)" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/11/30/1588134_992.png" alt="دانستنی‌های جالب (۲۴۷)" height="437" align="" width="474"></font></b></div> text/html 2018-02-17T23:55:48+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (503) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10637 <div align="center"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (503)<br></b><br><img src="http://uupload.ir/files/rmxr_img_2113.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rmxr_img_2113.jpg" class=""></div> text/html 2018-02-17T23:53:01+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده نوشته جالب بر روی یک بیلبورد تبلیغاتی در پاریس http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10663 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#FF0000"><b>&nbsp;نوشته جالب بر روی یک بیلبورد تبلیغاتی در پاریس<br></b></font><img src="http://uupload.ir/files/e7k_photo5792055160535623881.jpg" alt="http://uupload.ir/files/e7k_photo5792055160535623881.jpg" class="" height="320" width="325"><br></div> text/html 2018-02-17T14:48:08+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده نمایشگاه خوشنویسی "قلم سرخ" تا چهارم اسفند ماه در اسفراین دایر است http://bojnord1400.mihanblog.com/post/10659 <div align="center"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font size="4" color="#003300" face="times new roman,times,serif">نمایشگاه خوشنویسی <font color="#FF0000">"قلم سرخ" </font>تا چهارم اسفند ماه در اسفراین دایر است</font></h1><p><img src="https://khsh.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2017/08/526771_orig.jpeg" style="position: static; top: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;" class="" width="319" height="220"></p></div>