بجنورد1400 مدرس بازنشسته تربیت معلم بجنورد نگارش بیش از1000مقاله گزارش ومصاحبه درنشریات استان وکشور خبرنگارومسئول تحریریه روزنامه خراسان شمالی به مدت 5سال . مدیرداخلی هفته نامه سیاحت شرق عضوانجمن مفاخراستان خراسان شمالی دبیرانجمن ادبی عارف بجنوردی ازسال 1365 این وبلاگ برای معرفی استان خراسان شمالی بخصوص بجنوردراه اندازی شده است.برداشت ازاین وبلاگ حتی بدون ذکربجنورد1400 آزادآزادآزادمی باشد. گذاشتن مطالب ازسایت هاووبلاگ های دیگردلیل برتائیدآن هانیست. هیچ مطلبی ازوبلاگ حذف نمی شودولی به آرشیوماه قبل انتقال داده خواهدشد.کافی است درقسمت جستجو عنوانی راکه می خواهیدتایپ کنید. 09156163019 http://bojnord1400.mihanblog.com 2017-11-21T04:58:27+01:00 text/html 2017-11-21T01:24:50+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده زلیخاگفتن ویوسف شنیدن شنیدن کی بودماننددیدن؟ http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9817 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#660000"><b><font size="5">زلیخاگفتن ویوسف شنیدن&nbsp; شنیدن کی بودماننددیدن؟</font></b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/wnc1_photo5800959967770028865.jpg" alt="http://uupload.ir/files/wnc1_photo5800959967770028865.jpg" height="234" width="455"></div></div> text/html 2017-11-20T22:59:26+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کوله بارخالی هنر http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9815 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="6">کوله بارخالی هنر</font></b></font></div><div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/hsez_76d7166b-6942-4061-a5f9-9d848607c2ba.jpg" alt="http://uupload.ir/files/hsez_76d7166b-6942-4061-a5f9-9d848607c2ba.jpg" class="shrinkToFit" height="502" width="418"></div> text/html 2017-11-20T22:51:26+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (582) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9805 <div align="center"><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#990000"><strong><font face="Times New Roman" size="5" color="#cc0000">چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (582</font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="5" color="#cc0000">)</font></strong></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#990000"><strong><font face="Times New Roman" size="5" color="#cc0000"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/8/29/1481745_548.jpg" title="چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (582)" alt="چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (582)" style="border: medium none;" class="img-responsive-news" height="428" width="450"></font></strong></font></div></div> text/html 2017-11-20T22:39:14+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حرف مردم 3098 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9810 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#6633ff"><strong>حرف مردم 3098</strong></font></p> <p align="center"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><img alt="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" src="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" height="163" width="419"></strong></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font></p><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong></strong></font></font></font></font></font></font></font>روزنامه خراسان وخراسان شمالی&nbsp; 30 &nbsp; آبان </strong></font></font></div> </div> </div> </div> </div></div> </div> </div> </div> text/html 2017-11-20T18:44:15+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کمک یانگوم به زلزله‌زدگان کرمانشاه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9813 <div align="center"><h1 class="bold h2-medium-size Online-color"><font size="5" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">کمک یانگوم به زلزله‌زدگان کرمانشاه </font></h1><div><img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1392/04/27/635097385255561414.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive " alt="تصویر کمک یانگوم به زلزله‌زدگان کرمانشاه" title="تصویر کمک یانگوم به زلزله‌زدگان کرمانشاه" style="display: inline;" width="324" height="216"></div></div> text/html 2017-11-20T11:57:17+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کانال تلگرامی بجنورد1400 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9282 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">&nbsp;<font color="#CC0000">کانال تلگرامی بجنورد1400</font>راه اندازی شد</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -396px -0px;" title="camera"></span></a> </font></b></font><div class="im_message_webpage_description"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -522px -0px;" title="computer"></span>روی آدرس زیرکلیک کنید</div><div class="im_message_webpage_description"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -396px -0px;" title="camera"></span><span> <a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA</a></span></div><div class="im_message_webpage_description"><span><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank" title=""><br></a></span></div></div><div align="center"><img alt="" src="http://up.s-e-you.ir/up/s-e-you/Pictures/پرچم ایران.png" hspace="0" height="102" align="bottom" width="364" border="0"></div> text/html 2017-11-20T01:00:16+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/8429 <div align="center"> <div align="center"><font color="#006600" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی&nbsp;</font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/4yvz_photo5793926610930477932.jpg" alt="http://uupload.ir/files/4yvz_photo5793926610930477932.jpg" class="shrinkToFit" width="443" height="443"></div><font color="#006600" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><font size="4" color="#ff0000"><div align="center"><font color="#006600" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></font></b></font></div>سه شنبه 30 آبان&nbsp; ساعت&nbsp; <font color="#000099"><font size="5">5 </font></font></font></font></b></font><font color="#006600" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><font size="4" color="#ff0000"><font size="6"><font size="4"><font size="5" color="#000099">بعدازظهر</font>&nbsp;</font></font> اداره فرهنگ وارشاداسلامی بجنورد</font></font></b></font></div> <div align="center"><br></div> text/html 2017-11-20T00:53:43+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده پارک قائم اسفراین http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9808 <div align="center"><font color="#990000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="6">پارک<font color="#003300"> قائم</font> اسفراین <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/150u_%D8%BA_(19).jpg" alt="http://uupload.ir/files/150u_%D8%BA_(19).jpg"></div> text/html 2017-11-20T00:24:43+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده برای از بین بردن چربی های دور شکم و پهلو: http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9809 <div align="center"><font size="5" color="#990000"><b><font face="times new roman,times,serif">برای از بین بردن چربی های دور شکم و پهلو</font></b></font></div><div align="center"><br><font size="5" color="#990000"><b><font face="times new roman,times,serif"><img alt="جعفری" src="http://img.tebyan.net/big/1394/12/51177214131211329388179248239607617537146.jpg"></font></b></font></div> text/html 2017-11-20T00:22:53+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ساخت کافه داستان برای اولین بار در سطح مدارس کشور در شهرستان اسفراین http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9806 <div align="center"><h4 class="titr"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#CC0000">ساخت کافه داستان</font></h4><h4 class="titr"><font face="times new roman,times,serif" size="3" color="#CC0000">&nbsp;برای اولین بار در سطح مدارس کشور در شهرستان اسفراین</font></h4><div><img class="pull-left image col-lg-5 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12 paddingLR5" src="http://sepehraiin.com//userUpload/images/0photo_2017-11-13_23-40-11.jpg" alt="ساخت کافه داستان برای اولین بار در سطح مدارس کشور در شهرستان اسفراین" height="218" width="389"></div></div> text/html 2017-11-20T00:12:29+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (428) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9804 <div align="center"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><b>ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (428)</b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><b><img class="irc_mi" src="https://bookroom.ir/file/attach/201007/5306_600_800.jpg" alt="Image result for ‫درباره شعر اکبرجباری‬‎" style="margin-top: 0px;" height="393" width="263"></b></font></div> text/html 2017-11-19T00:06:23+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ۴۴۰ هیئت مذهبی از خراسان شمالی به مشهد سفر کردند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9807 <div align="center"><h2 itemprop="headline"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#CC0000">۴۴۰ هیئت مذهبی از <font color="#003300">خراسان شمالی</font> به مشهد سفر کردند</font></h2><div><img src="http://uupload.ir/files/c4xe_2638671.jpg" alt="http://uupload.ir/files/c4xe_2638671.jpg" height="324" width="485"></div></div> text/html 2017-11-18T23:48:06+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مشخصات متولدین آبان ماه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9596 <div align="center"><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">مشخصات متولدین آبان ماه</font></b></font><br><div align="center"><br><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img class="shrinkToFit" alt="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" src="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" width="329" height="497"></font></b></font></div> </div></div> text/html 2017-11-18T18:06:49+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده لذت شعر http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9800 <div align="center"><font size="6" color="#003300"><b><font face="times new roman,times,serif">لذت شعر</font></b></font></div><div align="center"><br><img class="irc_mi" src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/9504/1668_pics/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫امام رضا‬‎" width="328" height="228"></div> text/html 2017-11-18T18:05:46+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (427) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9786 <div align="center"><font size="5" color="#ff0000" face="times new roman, times, serif"><b>ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (427)</b></font></div><div align="center"><br><font size="5" color="#ff0000" face="times new roman, times, serif"><b><img src="http://uupload.ir/files/pf4e_img_4721.jpg" alt="http://uupload.ir/files/pf4e_img_4721.jpg" class="shrinkToFit" width="461" height="615"></b></font></div> text/html 2017-11-18T18:04:48+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده آزیتا حاجیان: زیاد اهل اینستاگرام و تلگرام نیستم http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9802 <div align="center"><font color="#660000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">آزیتا حاجیان: زیاد اهل اینستاگرام و تلگرام نیستم <br></font></b></font></div><div align="center"><img style="border: medium none;" alt="گفت و گو با «آزیتا حاجیان» درباره تازه ترین فعالیت های بازیگری اش" title="گفت و گو با «آزیتا حاجیان» درباره تازه ترین فعالیت های بازیگری اش" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/7/29/1448035_637.jpg" class="img-responsive-news" width="394" height="256"></div> text/html 2017-11-18T13:40:18+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کدام بنا درنوبت بعدی قرارخواهدگرفت ؟ http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9726 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000066"><b><font size="5">کدام بنا درنوبت بعدی قرارخواهدگرفت ؟</font></b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/olzj_img_4508.jpg" alt="http://uupload.ir/files/olzj_img_4508.jpg" class="shrinkToFit" height="505" width="378"></div></div> text/html 2017-11-18T00:36:10+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (426) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9784 <div align="center"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><b>ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (426)</b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><b><img src="http://uupload.ir/files/5ksl_img_4677.jpg" alt="http://uupload.ir/files/5ksl_img_4677.jpg"></b></font></div> text/html 2017-11-17T23:33:37+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کاریکاتوری زیبا http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9798 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/r0ae_123.jpg" alt="http://uupload.ir/files/r0ae_123.jpg" height="308" width="437"></div> text/html 2017-11-17T23:33:25+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گران‌ترین نقاشی جهان http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9799 <div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">گران‌ترین نقاشی جهان <br></font></b></font></div><div align="center"><br><div class="col-md-5 nopadd-left"> <a href="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1396/08/26/636465356291134986.jpg" class="fancybox"> <img src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1396/08/26/636465356291134986.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive " alt="تصویر گران‌ترین نقاشی جهان + عکس" title="تصویر گران‌ترین نقاشی جهان + عکس" style="display: inline;" width="386" height="257"> </a> </div></div> text/html 2017-11-17T16:01:39+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چندعکس ازبجنورد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9797 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><font color="#CC0000">چندعکس وسند از</font><font color="#003300">بجنورد</font></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><font color="#003300"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ku11_p5090140.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ku11_p5090140.jpg" height="302" width="453"></div> text/html 2017-11-17T15:40:44+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (425) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9785 <div align="center"><font size="5" color="#ff0000" face="times new roman, times, serif"><b>ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (425)</b></font></div><div align="center"><br><font size="5" color="#ff0000" face="times new roman, times, serif"><b><img src="http://uupload.ir/files/nle_img_4676.jpg" alt="http://uupload.ir/files/nle_img_4676.jpg" class=""></b></font></div> text/html 2017-11-16T02:08:17+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (424) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9781 <div align="center"><font color="#ff0000" size="5" face="times new roman, times, serif"><b>ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (424)</b></font></div><div align="center"><br><font color="#ff0000" size="5" face="times new roman, times, serif"><b><img src="http://uupload.ir/files/zlmh_img_4678.jpg" alt="http://uupload.ir/files/zlmh_img_4678.jpg" class="shrinkToFit" width="421" height="615"></b></font></div><div align="center"><font color="#ff0000" size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div> text/html 2017-11-15T23:33:08+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده رونمایی ازکتاب هایی که مولفان ونویسندگانش فرهنگیان بجنوردبودند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9789 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/py77_photo5791673041590266569.jpg" alt="http://uupload.ir/files/py77_photo5791673041590266569.jpg" class="shrinkToFit" height="413" width="413"><br></div><br> text/html 2017-11-15T17:10:20+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9787 <div align="center"><font color="#003300" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی</font></b></font></div><div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/1jmt_2.jpg" alt="http://uupload.ir/files/1jmt_2.jpg" width="460" height="250"></div><div align="center"><font color="#003300" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"> </font></b></font><br></div>