گزارش دیدارهم کلاسی ها پس از44سال(4)
http://uupload.ir/files/a3uz_55555555555555555.jpghttp://uupload.ir/files/df_222222222222222222222222.jpg


قای محمدجابانی به سخن ایستادند:

دیدارامروزبه تمام عمرم می ارزد.شمامعلم هاروشنگرذهن وفکرمردم بودیدانسان اگرایمان وصلابت داشته باشدتسلیم نخواهدشد.راه حل منطقی مشکلات رااین انسان به راحتی می تواندپیداکند.انسان های بزرگی چون حافظ  ، سعدی، مولوی و... آسایش به مردم هدیه می کردندودرصددهدایت مردم بودند.این اقدامشان موجب شدتامردم آن هاراعزیزبدانند.پابرجاواستواربایستیدزیباست کلام فردوسی:

بیا تا جهان را به بد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار

همان به که نیکی بود یادگار  
http://uupload.ir/files/5ie_img_1962.jpg


آقای نخعی هم علاوه برشاعری دستی درنگارش مطبوعاتی برده بودند 

http://uupload.ir/files/k37b_photo5776376442551118094.jpg

http://uupload.ir/files/cecz_img_2056.jpg


آقای نظافت اگرچه تغییرفامیل داده بودندولی همچنان مثل آن سال ها ساکت  متین ومهربان رفتارمی کردند


http://uupload.ir/files/9ip5_img_2070.jpg


جناب آقای اسماعیل زاده درفرازی ازسخنان خودبه کلامی ازبزرگی اشاره کرده وفرمودند:

اگر کسی در بیست سالگی کمونیست نباشد ، احساس ندارد و اگر کسی در چهل  سالگی کمونیست باشدعقل ندارد.
http://uupload.ir/files/c4au_img_2072.jpg


جناب باقرعطاری هم سخنان محبت آمیزش رابایادی ازآن روزهاوشعرکلیم کاشانی آغازکرد:

بد نامی حیات دروزی نبود بیش

آنهم کلیم با تو بگویم چسان گذشت

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت 
http://uupload.ir/files/mqmo_img_2115.jpg


دردناک بوددیدن دوستانی که به علت سکته ناقص دست یاپایشان ازگیرافتاده بود


http://uupload.ir/files/blkq_img_2195.jpg


مسعودحائری به نقل خاطره ای پرداخت:

روزی دانش آموزی راباسیلی محکم نوازش کردم که زمین خورد.مدیردبستان مراترساندکه مادری شارلاتان داردوفردامدرسه راروی سرمان خراب خواهدکرد.روزبعدمادرش آمدیلی باقدحدود2مترچادربه کمربسته که قدم به دفترگذاشت دادزدکی بچه منوزده ؟همه رنگ به  چهره ندارندوساکت دفعه دوم که دادزد:می پرسم کی بچه منوزده ؟گفتم :من .گفت دستت روببوسم میدونی چه خدمتی به من کردی دوروزبودیک لوبیاتوگوش بچه ام گیرکرده بودنتونستیم درش بیاریم سیلی زدی به این گوشش ، ازاون گوش دراومده.

http://uupload.ir/files/tl75_img_2124.jpg

حسن آقای تاجی هم خاطره ای اینگونه نقل کرد:

به مراسم ختمی دعوت شدم .مسجدخلوت بودواگرچه روبه قبله نشسته بودندولی صف هامرتب نبود.عباس ابطحی جلوی من نشسته ومتوجه من نشد.قران راجلوی صورتم گرفتم وانگشت شست پایم رابردم طرف نشینمن گاهش تکون دادم عباس یک کم جلورفت ، تکرارکردم رفت صف بعدی واین حرکت ادامه داشت تاسه چهارردیف جلورفت وکم مونده بودبه ردیف های اول برسدکه برگشت ودستم راپایین آوردومتوجه شوخی من شد. http://uupload.ir/files/a3uz_55555555555555555.jpg


عده ای هم به عللی تشریف نیاورده بودندعکس تعدادی ازآن راکه داشتم وانتظاردیدارشان رامی کشیدیم

یادشان بخیرعزیزانی که دعوت حق رالبیک گفته بودند:


http://uupload.ir/files/zgzz_1.jpg
آقای علی وفایی

http://uupload.ir/files/g6u2_2.jpg


آقای میثاقیhttp://uupload.ir/files/jq0v_5.jpgآقای محمدنجف پور

http://uupload.ir/files/bh56_0.jpghttp://uupload.ir/files/kq6m_7.jpg

آقای حسین جواهریان


http://uupload.ir/files/0dqd_9.jpg

دوستان بیرجندی هم گفتندآقای یزدانی که تشریف نیاوردندهنوزهم مجردمانده اند.تاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1396 | 05:10 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.