گزارش دیدارهم کلاسی ها پس از44سال (بخش دوم)

http://uupload.ir/files/6mfc_img_2032.jpghttp://uupload.ir/files/5lmt_img_2025.jpg


فرهادی بی شیرین آقای فرهادی هم ازتربت جام آمده بودندوبعضی هاپیشنهادمی کردنداگرقرارشدسال بعدهم گردهم آیی داشته باشیم بدنیست با عیالات متحده بیاییم .


http://uupload.ir/files/79re_%D9%81_(5).jpghttp://uupload.ir/files/txdi_img_2028.jpg


میتی خان پهلوانی ازقوچان هم مرتب درحال عکس گرفتن بودندچپ وراست ازشمال وجنوب http://uupload.ir/files/lw66_img_2030.jpg
http://uupload.ir/files/pj8g_%D9%81_(2).jpg


این هم عکس شمالی ایشان

http://uupload.ir/files/6mfc_img_2032.jpg


آتش زیرخاکستربودیم وبه همت دوستان محفلی داغ داشتیم درکنارهم


http://uupload.ir/files/3sw9_img_2034.jpgحسن آقای شاهمیرزایی وجناب زارعی


http://uupload.ir/files/ub1e_33333333333333333333.jpg


حسن آقای شاهمیرزایی ودوران موفرفری ولی خداروشکرهنوزکچل موفرفری نشدند

http://uupload.ir/files/b3ff_img_2036.jpg


آقای توسلی (بیرجند)علی نسترنی (درگز)امانی (تربت حیدریه) سه تفنگدارنبودندولی سه میدان دارمرورخاطرات بودند
http://uupload.ir/files/lxjl_img_2041.jpgآقای اسماعیل زاده زرنگ کلاس ما درآن روزها .  خنده ای ازته دل دربرابردوربین من .خداراشکرکه تمام دندان هاسالم بودندوتندرست .جناب اسماعیل زاده بخندتادنیابه رویت بخنددکه خیلی عزیزبودی وهستی وخواهی بود
 

http://uupload.ir/files/c0gb_%D9%81_(6).jpg
http://uupload.ir/files/txgp_img_2042.jpg


آقای ایل بیگی ازدبیران آن سال هاکه درتربیت مابرای معلم خوب شدن ما نقش وتاثیربسیارزیادی داشتندhttp://uupload.ir/files/9x3d_img_2047.jpg


آقای قهرمانلو دبیرهنرباهمان چهره خان منشانه خودشان


http://uupload.ir/files/3mni_img_2050.jpg


آقای علی اسحاقیان تنهاکلاس اولی دانشسرا که باکلاس دومی هانشست وبرخایت بیشترداشت.
شناختنش برای همه مامشکل بود روزگارچه برسرش آورده بود؟ بایدمی نشستیم پای درد دلش .افسوس که زمان کوتاه بودوعلی هرگزاهل درد در دل کردن نبود.

http://uupload.ir/files/cfrn_img_2052.jpgدوهمشهری خوبم آقای عسگر(اصغر)تاتاری که ازافرادبرجسته آموزش وپرورش هستند(دکمه پیراهن نشان ازاین ادعای من دارد) واحمدآقای مقدسی که چندین باردردفعات متعددبوسیدمش که خاطرات زیادی ازایشان داشتم وهردوازپدرومادرهای خوبمان که ازدست داده بودیم یادکردیم .


http://uupload.ir/files/buj_%D9%81_(9).jpg


آقای مقدسی آن سال ها


http://uupload.ir/files/l46n_img_2062.jpg
http://uupload.ir/files/l4n6_img_2067.jpg


رقصی چنین میانه میدانش آرزوست

http://uupload.ir/files/eyxh_img_2113.jpg


جناب آقای نخعی ازبیرجندوشعری که درجمع دوستان خواندند

http://uupload.ir/files/x9xo_img_2169.jpg


http://uupload.ir/files/9q1d_img_2116.jpgنوش جان جناب تاتاری  راست می گویند الچایُ خمرالمومن ولی خودمونیم اروپایی هابه شرابشون این قدرمعتادنیستندکه ماایرانی هابه چایی
 

http://uupload.ir/files/q4cf_%D8%A7%D8%AA_(7).jpgآقای عسگرتاتاری آن روزها


http://uupload.ir/files/22yw_img_2118.jpg


خسته نباشیدجوان هایی که امروزبرای ماتدارک غذادیدیدولی باورکنیدماتشنه وگرسنه شنیدن خاطرات یکدیگربودیم نه این همه غذایی که زحمت تهیه اش راکشیده بودید


http://uupload.ir/files/010p_img_2120.jpg

http://uupload.ir/files/luq8_img_2122.jpgبایدمراعات کردنمک سرسفره نبودولی بازهم فریاد نمک رابیارید درفضاطنین افکن شد

http://uupload.ir/files/tl75_img_2124.jpg

خدازیادکندامثال آقای حسن تاجی راکه درباغ زیبایشان این محفل رابرگزارکردند


http://uupload.ir/files/jsym_%D8%A7%D8%AA_(17).jpgتاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1396 | 04:48 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.