گزارش دیدارهم کلاسی ها ازسراسرخراسان قبل ارتقسیم
پس از44سال درمشهد
http://uupload.ir/files/mewk_20.jpg


دوسال (1350تا1352)دردانشسرای مقدماتی قوچان برای معلمی تربیت شدیم به همت دوستانی چون آقایان حسن تاجی ،مسعودحائری ، حسن شاهمیرزایی ومحمدکاظمیان شماره تلفن هاپیداشدوازطریق تلفن ، تلگرام برای دیداری پس از44سال برنامه ریزی شد. 

http://uupload.ir/files/zq3b_img_1952.jpg


بایددرسه راه فردوسی مشهدجمع می شدیم تابه باغ حسن آقای تاجی که امروزه میشه بانعمت های زیادخداوندی که به ایشان داده می شودگفت حسن آقای تاجر برویم  .اولین نفربودم که رسیدم وتاآمدن دوستان این عکس رابرای حسن آغازاین گزارش گرفتم .

http://uupload.ir/files/p0q2_img_1953.jpgاتومبیل هاهم ازشاسی پست ، کوتاه ، متوسط تاشاسی بلندنشانی ازاین شعرداشت
هرکس به قدرهمت خودخانه ساخته  بلبل به باغ وجغدبه ویرانه ساختهhttp://uupload.ir/files/xlgl_img_1954.jpg  نمای بیرونی باغ جناب حسن آقای تاجریاهمان تاجی 

http://uupload.ir/files/lo6f_img_1955.jpg


وقتی دراین فصل به مهمانی بروی اگرهندوانه نباشدوهمه چیزباشدانگارپذیرایی کامل نیست وچشم اندازهندوانه زیبابودhttp://uupload.ir/files/hne2_img_1957.jpg


بنری راکه ازعکس های دوستان داشتم تقدیم کردم وشایدکمترازیک دقیقه چهارنفرازدوستان بافراهم کردن طناب وتعیین موقعیت نصب کردند.دردناک بودعکس کسانی رامی دیدیم که دیدارباحضرت حق راترجیح داده بودندبه این دیدار


http://uupload.ir/files/obub_img_1958.jpg

شایدهیچ چیزلذت یک چایی داغ رادراین روززیبا دراولین لحظه ورودنداشت


http://uupload.ir/files/ptc_img_1961.jpg


قیافه بعضی ازدوستان آن قدرتغییرکرده بودکه برای شناسایی گاهی به تیم خبره ای نیازبود.کسی ازدرواردمی شدوبعدازلحظه ای که شناخته می شدمی گفتند:اینم زارعیه بچه درگز، یاحقی ازفردوس


http://uupload.ir/files/9pjs_img_2088.jpgاحمدجمالی ازعزیزانی که خیلی قیافه اش تغییرکرده بودوشناسایی اش مشکل بود

چی بودوروزگارچه برسرش آورده بود عکس جوانی اش راببینیدمتوجه می شوید

http://uupload.ir/files/zvpo_%D8%A7%D8%AA_(16).jpghttp://uupload.ir/files/ezb_img_1962.jpg


وقتی پابه سن می گذاری وبه مسافرت می روی هنوزتازه رسیدی آلت تماسلی زنگ می خوردویکی ازاون ورخط می پرسه :باباخوبی ؟کی رسیدی ؟


http://uupload.ir/files/gs0f_img_1975.jpg


نمای زیبایی ازباغ که ای کاش این دیداردوروزه بود


http://uupload.ir/files/r65l_img_1976.jpgدرست است آقای شمس آبادی (سبزوار)صحبت می کندوآقای طالبی (بیرجند)دراین عکس انگارگوش هایش سنگین است ولی خداراشکرهنوزگوش هاسالم بودونیازی هیچکس به سمعک پیدانکرده بود


http://uupload.ir/files/1y2i_img_1977.jpg


حسن آقای شمس آبادی هم باهمان وقارومتانت آن سال هاکه حتماهفته ی پرزحمتی راتحمل کرده وشایددست شان هم آسیب دیده به حرف های جناب جلیل حسینی (قوچان)گوش میده احتمالاجلیل میگه :
اگردستت دردنمی کردتسبیحم رامیدادم یک دوربزنی

http://uupload.ir/files/9csw_img_1978.jpg


احمدآقای مقدسی (بجنورد)موبایل به گوش کنارآقای زارعی ازدرگزنشسته که نگرانش بودیم برای این که 4سکته ناقص راتاکنون ردکرده بودوازاون شورونشاط دانشسرا(های های)فقط وای وایش مانده بود


http://uupload.ir/files/buj_%D9%81_(9).jpg

عکس آن روزهای آقایان احمدمقدسی ومحمدعلی زارعی


http://uupload.ir/files/e2p_%D9%81_(16).jpg
http://uupload.ir/files/vn70_img_1979.jpg


بچه هاآلبوم عکس هایشان راآورده بودند ولی اگرقراربودبه رکورددارترین آن هاجایزه می دادیم بایدبه مسعودآقای حائری می دادیم بانبوه عکس هایی که درآلبوم جاداده بود.


http://uupload.ir/files/rgdv_%D8%A7%D8%AA_(4).jpg


مسعودآقای آن روزهاکه هنوزهم شوروهیجان ، نشاط وفریادزدنش های تغییرنکرده بود


http://uupload.ir/files/mbyq_img_1981.jpg


مسعودآقای حائری توضیحات کامل درباره هرعکس به آقای محمدجابانی که ازبنیان گذاران دانشسراودبیرمابودندمی دهد
 

http://uupload.ir/files/z6j6_img_1987.jpg
http://uupload.ir/files/ssvz_img_1982.jpg


هادی آقای صادق پوروکیسه ای پرازعکس ویادداشت ازتربت حیدریه آمده بودندوانگارزیربارسنگین زندگی واین کیسه پرازخاطرات کمردردگرفته بودند.عکس که چنین نشان می دهد.

http://uupload.ir/files/4z3_%D8%A7%D8%AA_(2).jpg

بایدبه تخته ، نئوپان وتخته سه لایه و... بایدمی کوبیدیم که جناب صادق پورهمچنان جوان وسرحال مانده بودندباقیافه اندیشمندانه ترازاون سال ها


http://uupload.ir/files/1qo2_img_1984.jpg


مسعودوآقای محمودجابانی که آن سال هاسرپرست شبانه روزی بودندhttp://uupload.ir/files/j1t_img_1993.jpg


آقای محمدرضاکمیلی ازقائن که باگذشت 44سال شناختن ایشون سخت بود


http://uupload.ir/files/1m06_img_1997.jpgآقاغلامرضاامانی که موهای سروسبیل های زیبای  دوران دانشسرایش رادرقاره آسیاسفیدکرده بود
خوش سبیل نبود؟


http://uupload.ir/files/xuw_%D8%A7%D8%AA_(5).jpghttp://uupload.ir/files/a1i0_img_2000.jpg


جناب عباس ابطحی شایدبه آسمان نگاه می کندوبه دنبال روح کسانی می گرددکه امروزدرجمع مانیستند علی وفایی ، محمدنجف پور ، میثاقیان ، جواهریان و... 

http://uupload.ir/files/6myr_%D9%81_(17).jpg


عباس جان ابطحی  کفترکاکل به سر  وای وای


http://uupload.ir/files/ujol_img_2001.jpg

محمدآقای کاظمیان  ازاسفراین که اگرقراربودنمره خوش تیپی وخوش لباسی می دادیم باید بیست می گرفت و همه رابه یادشب اول عروسی انداخته بود

http://uupload.ir/files/azgj_%D8%A7%D8%AA_(3).jpg


جناب کاظمیان خط ریش وکراوات زدن و... نشان ازسابقه خوش تیپی قدیم داشته


http://uupload.ir/files/52gk_img_2003.jpg


چقدرزنگ خورده تاتک تک بچه هادعوت شوند


http://uupload.ir/files/0uld_img_2007.jpg


بعداززلزله طبس دیگه ازجناب باقرعطاری خبری نداشتیم که بالاخره سالیان سال طول کشیدتادیدارش دوستان راخوشحال کرد.زیباترازهمه این که با«قر»آمداین باقرعطاری عزیزودوست داشتنی


http://uupload.ir/files/2q7u_img_2011.jpg


آدم پابه سن که میذاره سه تاعینک لازم داره یکی برای دوربینی یکی برای نزدیک بینی ویکی هم برای این که ببینی عینکاتو کجاگذاشتی ولی هنوزجناب جعفری جوون هستندویک عینک بیشترنیاورده بودندhttp://uupload.ir/files/cag5_%D9%81_(3).jpg


اینم عکس اون سال های ایشان ومظلومیتی همیشه باخودداشتندوامروزهم دیده می شد

http://uupload.ir/files/kofb_img_2015.jpg


دبیران آن سال ها آقایان مصطفایی واخوت (مدیردانشسرابعدازآقای اخوان)

http://uupload.ir/files/ev57_img_2018.jpg


مکتبی ترین چهره این دیدارجناب آقای بختیاری ازگنابادولی دلیلی نداشت که وقتی مسعودخان حائری خواست به یاداون روزها حرکت موزونی (شمابخوانیدرقص)انجام دهددل اورابشکند


http://uupload.ir/files/t3ox_%D8%A7%D8%AA_(11).jpg

http://uupload.ir/files/opl_img_2019.jpg


شایدآقای یاحقی (فردوس)ازمامی پرسنداین من بودم که این جوری شدم ؟
ولی جناب یاحقی زیادشکسته نشدیدوهنوزهم سرزنده وسرحالید


http://uupload.ir/files/ddcg_%D9%81_(4).jpg
http://uupload.ir/files/szmp_img_2020.jpg

محمودآقای رفیعی باهمان خنده وچهره مهربان تنهاکسی بودندکه وقتی واردشدندبدون شک همه گفتند:
محمودرفیعی استhttp://uupload.ir/files/r9qu_111111111111.jpg


من جناب دکتردلربایی ومسیح شمس آبادی درقاب دوربین مهدی آقای پهلوانی

http://uupload.ir/files/ckex_img_2064.jpg


آقای صادق پورونشان دادن عکس هاودست خط های دوستان


http://uupload.ir/files/ke7p_3333333333333.jpg

یادداشتی که  سال 65 برای ایشان نوشته بودم
تاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1396 | 04:43 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.