به مناسبت 100سالگی تاسیس دانشسراهاومراکزتربیت معلم درایران(2)
چی بودیم چی شدیم ؟خام بودیم پخته شدیم سوختیم ؟
http://uupload.ir/files/q93t_atq1_55555555555555555555555555.jpgدانشسرای مقدماتی قوچان 1352

http://uupload.ir/files/q4cf_ات_(7).jpg

 

آقای عسگر(اصغر)تاتاری - بجنورد

http://uupload.ir/files/9q1d_img_2116.jpg

 

http://uupload.ir/files/57oc_ات_(8).jpg

 

  آقای ذاکری- سبزوار

 

 

http://uupload.ir/files/pj8g_ف_(2).jpg

 

  آقای مهدی پهلوانی - قوچان

http://uupload.ir/files/584r_%D9%81_(12).jpg

 

http://uupload.ir/files/cag5_ف_(3).jpg

 

  آقای عیدمحمدجعفری- بیرجند


http://uupload.ir/files/2q7u_img_2011.jpg

 

http://uupload.ir/files/ddcg_ف_(4).jpg

 

  آقای محمدباقریاحقی - فردوس

 http://uupload.ir/files/opl_img_2019.jpg

 

http://uupload.ir/files/79re_ف_(5).jpg

 

آقای غلامرضافرهادی - تربت جام

 http://uupload.ir/files/5lmt_img_2025.jpg


http://uupload.ir/files/c0gb_ف_(6).jpg

 

  آقای علیرضااسماعیل زاده - مشهد


چی بودیم چی شدیم ؟http://uupload.ir/files/rwiy_222222222222222222.jpg

 

http://uupload.ir/files/vlvy_ف_(7).jpg

 

 

مرحوم  آقای اسدالله میثاقیان - فاروج

 

http://uupload.ir/files/gxdt_ف_(8).jpg

 

  آقای ناصرشریعتی - تربت حیدریه

 چی بودیم چی شدیم ؟

 http://uupload.ir/files/7mwi_111111111111111111111.jpg


http://uupload.ir/files/buj_ف_(9).jpg

 

  آقای احمدمقدسی - بجنورد


چی بودیم چی شدیم ؟


http://uupload.ir/files/9nj8_5.jpg


http://uupload.ir/files/t3ox_ات_(11).jpg

 

  آقای علی اصغربختیاری- گناباد


http://uupload.ir/files/ev57_img_2018.jpg


http://uupload.ir/files/x5s9_ف_(10).jpg

 

آقای سیدحسن باقرزاده - گناباد

 

http://uupload.ir/files/et43_ف_(11).jpg

 

 

  آقای رضاخسروان - مشهد(خسروان)


چی بودیم چی شدیم ؟


http://uupload.ir/files/cqm1_111111111111111.jpg

 

 

http://uupload.ir/files/iw5_ف_(12).jpg

 

 

  آقای محمودتوسلی - طبس


چی بودیم چی شدیم ؟


http://uupload.ir/files/o1of_photo6028507008694593659.jpg

 

http://uupload.ir/files/qpe1_ف_(13).jpg

 

  آقای محمدعلی نظافت - فریمان

 

http://uupload.ir/files/puex_ف_(14).jpg

 

  آقای محمدحسن کلیدری - نیشابود

 

http://uupload.ir/files/dgpn_ف_(15).jpg

 

  آقای حسین اصغرکلیدری - نیشابور

 

http://uupload.ir/files/e2p_ف_(16).jpg

 

 

  آقای محمدعلی زارعی - درگز

 

 http://uupload.ir/files/6myr_ف_(17).jpg

 

  آقای عباس ابطحی - کاشمر


http://uupload.ir/files/a1i0_img_2000.jpg

 

http://uupload.ir/files/8sod_ف_(18).jpg

 

  آقای ابراهیم اکبری- گناباد؟!


http://uupload.ir/files/6itd_ات_(12).jpg

 

  آقای احمدشهابی - کاشمر

 

http://uupload.ir/files/o68c_ات_(13).jpg

 

  آقای جلیل حسینی - قوچان

 

http://uupload.ir/files/12av_ات_(14).jpg

 

  آقای محمدرضادلربایی - قوچان

چی بودیم چی شدیم ؟
http://uupload.ir/files/hd6r_eeeeeeeeeee.jpg

 

http://uupload.ir/files/5mv7_ات_(15).jpg

 

 

آقای محمدشوقی - فردوس

 

http://uupload.ir/files/zvpo_ات_(16).jpg

 

  آقای احمدجمالی - قوچان

 http://uupload.ir/files/9pjs_img_2088.jpg


http://uupload.ir/files/jsym_ات_(17).jpg

 

  آقای حسن تاجی - کاشمر


چی بودیم چی شدیم ؟

http://uupload.ir/files/jg8w_photo402776978298611772.jpg

 

http://uupload.ir/files/cypd_ات_(18).jpg

 

مرحوم آقای محمدنجف پور- بجنورد

 

http://uupload.ir/files/ww37_ات_(19).jpg

 

آقای علی اسحاقیان - سبزوار


http://uupload.ir/files/yulb_ات_(1).jpg

 

  آقای نادعلی نودهی - بجنورد

 

http://uupload.ir/files/azgj_ات_(3).jpg


  آقای محمدکاظمیان - اسفراین


چی بودیم چی شدیم ؟

 http://uupload.ir/files/1t6p_w.jpg


http://uupload.ir/files/rgdv_ات_(4).jpg

 

  آقای مسعودحائری - مشهد


چی بودیم چی شدیم ؟


http://uupload.ir/files/n2t_1.jpg


 

http://uupload.ir/files/xuw_ات_(5).jpg


آقای غلامرضاامانی - تربت حیدریه

http://uupload.ir/files/1m06_img_1997.jpg


http://uupload.ir/files/8yot_ات_(6).jpg


آقای حجت الله یزدانی - بجنورد

http://uupload.ir/files/e9xj_%D9%81_(6).jpg

http://uupload.ir/files/4z3_ات_(2).jpg


آقای  هادی صادق پور

http://uupload.ir/files/ssvz_img_1982.jpg


http://uupload.ir/files/7k95_img_4122.jpgآقایان :محمدباقریاحقی - مسعودحائری - سیدی زاده- علی نسترنی

ردیف جلو : آقایان حمیدکاظمی - هاشمی

لباس فرم دانشسرا کت مخمل زرشکی باشلوارخاکستری بود


http://uupload.ir/files/sgqm_ات_(10).jpg

ازراست به چپ آقایان :نودهی - یزدانی - سیدی زاده - مقدسی 


http://uupload.ir/files/s6sl_ات_(9).jpg


ورزشکاران دانشسرای مقدماتی قوچان سال 1352http://uupload.ir/files/vto3_img_4430.jpg


ازراست به چپ آقایان :مسیح شمس آبادی -علی اسحاقیان   -   - مرحوم محمدنجف پور


http://uupload.ir/files/3ifo_img_4434.jpg
من وآقایان نظافت (هردوفریمانی)http://uupload.ir/files/4l5t_img_4435.jpg

آقایان احمدمقدسی (بجنورد) - نظافت (فریمان)http://uupload.ir/files/qnfy_img_4436.jpg

تلفیقی ازدوعکس بالاhttp://uupload.ir/files/wxfp_img_4446.jpg

آقایانی که عکسی ازآنهاندارم ولی خاطراتشان پایداراست :

 احسان راضیان - بجنورد

باقرعطاری- طبس

محسن کمیلی - بیرجند

محمدصدخروی - سبزوار

میرزایوسف حسینی - بجنورد

محمدامین احراری - بیرجند

محمدوزیری- تربت حیدریه

براتعلی رحمتی - شیروان

عبدالحمید کریمی - سبزوار

عسگری- فریمان

سیدمحمد سیدحسینی - مشهد

بهرام قوچانی - سبزوار

هاشم خانلری- تربت جام


http://uupload.ir/files/thhv_33333.jpg

محمدحسین عراقی - نیشابور

جمال الدین کریمی- مشهد

عباسعلی برزگر- سبزوار

محمدرضاکمیلی - بیرجند

مرحوم تیمورامیری- بجنورد

احمدنظافت - فریمان

محمودقورچی - بجنورد


http://uupload.ir/files/sy0e_43333333333.jpg

حسن جغتایی - سبزوار


http://uupload.ir/files/0dqd_9.jpg

علیرضایزدانی - بیرجند


http://uupload.ir/files/ub1e_33333333333333333333.jpg


حسن شاهمیرزایی -مشهد

چی بودیم چی شدیم ؟


http://uupload.ir/files/ysm1_photo590137925789919162-1.jpgمحمدرضاپرنده - نیشابور

علی ابراهیمی - مشهد

حسن حصاری - نیشابور

مسیح شمس آبادی - سبزوار

اصغرحسینی - سبزوار

علی نسترنی - درگز

محمدمهدیان - فردوس ؟!

محمدعلی میری - بیرجند

حمیدکاظمی - اسفراین

امیرقوامی - اسفراین


http://uupload.ir/files/p550_2222222222222222222222222.jpg

نجف گل طالبی - بیرجند


http://uupload.ir/files/7ez_3222222222222222222222222.jpg

محمودرفیعی - بیرجند


http://uupload.ir/files/szmp_img_2020.jpg

علی معتمدالشریعه اشرف السادات سرخسی - سرخس


http://uupload.ir/files/ljoz_3222222222.jpg

مرحوم علی وفایی - چناران


سیدمحمدهاشمی - سرخس

فیروزتیموری - شیروان

غلامرضاعلیزاده - مشهد

ابراهیم روانی - نیشابور


http://uupload.ir/files/v80h_1111111112222222222222222.jpg


http://uupload.ir/files/0h3i_66.jpg

آقای عسگریhttp://uupload.ir/files/jf6k_71pp_ف_(1).jpg

چی بودیم چی شدیم ؟خام بودیم پخته شدیم سوختیم ؟

http://uupload.ir/files/f8vh_20.jpg


http://uupload.ir/files/gkxy_5.jpg

http://uupload.ir/files/0uld_img_2007.jpg

آقای باقرعطاری

http://uupload.ir/files/j1t_img_1993.jpg

آقای کمیلی


http://uupload.ir/files/ezb_img_1962.jpg

آقای نخعی


تاریخ : شنبه 8 دی 1397 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.