گل نوشته ها

Image result for ‫نوشته روی قندان‬‎
 شعارنوشتن بردرودیوار،بربالاترین ویاقسمت تحتانی اطلاعیه واعلامیه هادردوران مبارزاتی مردم درسراسرجهان ،امری عادی بوده است که این موضوع دردوران مشروطیت درتاریخ ایران نیزضبط شده است به طوری که متحصنین درسفارت انگلیس ،چون ازاصناف گوناگون بودندهرصنفی ،شعاری رادرمحل استقرارخودنوشته بودندمثلا:

صنف کتاب فروش :                علم سیاسی است درکتاب الله    چراعمل نکنی لااله الاالله

شیشه فروشها:            ساقی زمرحمت چویکی جام پرکند    اول نظربه سلسله شیشه برکند

نجارها:فخرم همین بس است زاصناف محترم    نجارم وزنوح سخی ارث می برم

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ،شعارنویسی برروی درودیوارشهررونق گرفت وبه هرکوی وبرزن ،شهروروستاکه می رفتی دههاشعاربردیوارهانقش بسته بودوهریک پیامی ،نویدی ،امیدی می دادندوارزش های انقلاب اسلامی رایادآوری می کردنداین رسم نیکوبه ادارات ونهادهانیزسرایت کردودرقالب تراکت وپوستر،جملاتی،درصددالقای ارزشی شدند...ایرانیان همیشه درطول تاریخ به اهل شعروشاعری معروف بودندواگرشاعرنبودنداحترام خاصی برای شعروشاعران قائل بودندواشعارزیادی راازحفظ بودندوگاه این اشعارزینت بخش بناهای تاریخی،درودیواراتاق های پذیرایی وبرروی اشیاءولوازم منزل می شدندواین نگارش اشعاربه خصوص باخط زیباازسویی موجب حظ بصرمی شدوازدیگرسوی هربیننده بادیدن آن هرروزدرمقابل پیامی که توصیه اخلاقی واندرزی رابه اوتلقین می کردقرارمی گرفت وچه بسادرروحیه واخلاق اهل منزل اثرداشت مثلابرروی بدنه شش تاریاهمان تارنوشته بودند:

خشک چوبی ،خشک سیمی ،خشک پوست                         این صدای کیست جزآوای دوست؟

برروی قلمدان :

بشکنی ای قلم ای دست اگر                               پیچی ازخدمت محرومان سر

درحاشیه سفره قلمکار:

ای درکنارخوان تو،خورشید،قرص نان                         وی ریزه خوارسفره ی جودتوروزگار

بربالای بخاری :گل شراب وگل آتش وگل عارض             اگرغلط نکنم فصل گل زمستان ست

روی قندان:دعوی به لب نگارمی کردنبات                  زان روی سه سیخ دردهانش کردند(1)

روی بدنه کاسه چینی ومسی:

برمثال کاسه درهرکوره ای گردیده ام                   همچوقاشق، دستیاری بی غرض کم دیده ام

درحاشیه پرده قلمکار:

باش چون پرده رازدارکسان    تانگردندازتوافسرده 

 پرده رازکسی نگفته به کس    هیچکس رازخودنیازرده

   پرده پوشی نموده عیب کسان   دیده امابرونیاورده 

  حفظ اسراروپرده پوشی را  یادبایدگرفت ازپرده

روی قفل :برلبش قفل است وبردل رازها   لب خموش ودل پرازآوازها

روی تخته نرد:         گرکارجهان به زوربودی ونبرد              مردازسرنامردبرآوردی گرد  

                             این کارجهان چوکعبتین است وچونرد   نامردزمردمی برد،چتوان کرد؟

درکنارقاب آئینه:صورت خودچوبنگری ،نازتوبیشترشود      کاش نمی گذاشتندآینه روبروی تو

یا:                                     آینه گرنقش توبنمودراست   خودشکن آئینه شکستن خطاست .

روی شمعدان نقره:

توشمع انجمنی یک زبان ویک جان باش                       خیال وکوشش پروانه بین وخندان باش

روی قلیان نقره :

قلیان به دست ازدردرآی ای دلبرسیمین برم                       بانازقلیانم بده ،بی نازبنشین دربرم

دورمنقل :   ازآن به دیرمغانم عزیزمیدارند                     که آتشی که نمیردهمیشه دردل ماست

روی قبضه تفنگ :درظاهرمن نگه کنی چون میلم    درروزمصاف سوراسرافیلم 

                       گرنیم نظرزگوشه چشم کنی (2)             دربردن جان شریک عزرائیلم

روی شانه چوبی :

باش چون آینه که عیب ترا                                                 همه رادیده ،روبروگوید

نه که چون شانه باهزارزبان                                           پشت سررفته موبه موگوید

-----------------------------------------------

1-اشاره به نخهای شاخه نبات

2-اشاره به بستن یک چشم درموقع تیراندازی

 تاریخ : دوشنبه 6 فروردین 1397 | 07:22 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.