ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (500)
http://uupload.ir/files/2udd_img_2048.jpg 

جاناتان مرغ دریایی . ریچاردباخ . مرتضی سعیدی تبار

*

تمام بدن شما پرندگان ازنوک بال تاپاهایتان فقط وفقط یک فکرواندیشه است نه چیزدیگر موانع فکری وجسمی خودراازمیان بردارید.

*

خودت باش ، همان خویشتن واقعی است هیچ چیزنمی تواندجلودار توباشداین همان قانون یک مرغ بزرگ است.

*

تنهاقانون حقیقی همان چیزی است که مارابه آزادی برساندهیچ قانون دیگری هم وجودندارد.

*

موفق هاکسانی اندکه سعی کرده اندخودحقیقی شان رابشناسندودرک کنندوسعی دارندباتلاش وتمرین این مفاهیم رایادبگیرند وقتی روش عشق ورزیدن رایادبگیری هیچ چیزی مثل آن نمی تواندتوراشادکند.

*

مرغان دریایی هیچ وقت درتاریکی به پروازدرنمی آیند اگرقراربوددرتاریکی به پروازکردن مشغول شوی بایدچشمانی مثل جغدداشته باشی

*

برای زندگی کردن دلیل دیگری هم هست مامی توانیم ازبندنادانی رهاشویم وخودمان رادرگروه جانداران بادرک وهوشمندقراردهیم مامی توانیم آزادباشم وپروازکردن رافراگیریم .

*

دلیل باارزش تری برای ادامه زندگی داریم زندگی کردن برای آموختن کشف کردن وآزادی

*

علت اصلی کوتاهی عمرترس ، رنج وعصبانیت است

*

دربهشت  وجودهرنوع محدودیتی ممنوع است

*

ماجهان بعدی رابراساس آنچه دراین جهان می آموزیم انتخاب می کنیم

*

بهشت درزمان ومکان نیست  بهشت همان رسیدن به کمال است

*

برای پروازکردن نیازی به ایمان نداری توفقط بایدذات پرواز را دریابی.

*

مرغی دوردست هارامی بیندکه دربالاترین ها پروازکند.

*

پروازکردن فقط پریدن ازاین طرف به آن طرف نیست که یک پشه هم می تواند.

*

 
تاریخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 | 05:25 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.