ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (465)
http://uupload.ir/files/j61v_img_0364.jpg


تکنولوژی فکر . علیرضا آزمندیان

نگوئید«مشکل»چراکه خود این واژه بارمنفی دارد بگوئید«مسئله»واین درذهن شما جاافتاده است که مسئله رابایدحل کرد.

***

سهم عظیمی ازتاثیرداردبربدن مریض اثرات تلقینی حاصل ازمصرف داروست .

***

انسان فرشته زیبایی است که فقط یک بال داردوزمانی می تواندقدرت پروازداشته باشدکه باانسان دیگری ارتباط برقرارکرده وصاحب دوبال باشدتابتوانددرآسمان موفقیت هاپروازکند.

***

العبدیدبروالله یقدر  تدبیرکن تقدیرت قلم می خورد.

***

انسان هاسه دسته اندپاره ای ازآنسان ها«بصری»اندتنهاازطریق آنچه راکه می بییندمی توانندحس کنند وباطرف مقابل ارتباط برقرارکنندوبقیه کانالهای ارتباطی آنهاممکن است بسته باشد. پاره ای«سمعی »هستندیعنی فقط ازطریق گوش وشنیدن ارتباط برقرارمی کنند. گروه سوم«لمسی»اندکه بایدتماس فیزیکی داشت.

***

دربدن انسان کارخانه داروسازی بسیارعظیمی وجودداردکه آن هنگام که بدن دچارمسئله ای شودونیازبه یک فراینددرمان ازطریق یک سری موادویاداروی خاصی باشداین کارخانه داروسازی می تواندداروی موردنیازبدن راساخته وبه میزان دقیق موردنیاز، مصرف کند بدون این که عوارض جانبی سوئی داشته باشد.

***

 تاریخ : سه شنبه 12 دی 1396 | 03:48 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.