ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (456)
http://uupload.ir/files/whzj_1.jpghttp://uupload.ir/files/u72j_1.jpg

عرفان برابری آزادی . دکترعلی شریعتی

*

عرفان به معنی اعمش ، درشرق وغرب همیشه وجودداشته است . اماعلت اینکه می گویند عرفان ازشرق برخاسته وخصوصایک قیافه شرقی به آن داده اند این نیست که فقط شرقی گرایش عرفانی دارد.علت این است که چون تمدن درشرق آغازشده واینجازاینده ی اندیشه ها وفرهنگ ها ومذهب های بزرگ بوده خودبه خودعرفان هم بایدازاینجاشروع می شده است .

*

انسان هایی که کامل ترند، ناراضی ترند انسان هایی که تکامل معنوی شان بیشتراست ونیازهایشان متعالی تراست.

*

ژان پل سارت:

نبودن خدا، انسان وزندگی وهمه هستی رااحمق وبی سرانجام وب معنی کرده است .

اومعتقداست که اگرخدارابرداریم هرکاری مجازاست .

*

عرفان درشرق بعدا واردمذهب شد ومذهب کم کم به شکل یک دستگاه روحانیت درآمدویک طبقه راتشکیل داد وچون جزو طبقه حاکم بودازلحاظ وضع اجتماعی به دیگرطبقات حاکم وابسته شد ودرنتیجه ومتاسفانه عرفان ومذهب تبدیل به خرافات وتوجیهاتی شدندبه نفع طیقه حاکم وعلیه مردم .

*

مجاهدان صدراسلام واصحاب پیغمبرکدامشان متفکرند،کدامشان مجاهدندکدامشان عامل اندوکدامشان روحانی اند؟ اصلااین تقسیم بندی هاوجودندارنداینجاهرکس هم اسلام راتبلیغ می کند هم خودش می جنگدوهم درمزرعه یادرخرماکاری یادرشترداری عملگی می کند یعنی هم کارگراست وهم مبارزعملی است وهم  وهم متفکراست بعدهاست که تقسیم بندی پیدامی شودوروحانی به صورت یک طبقه رسمی درمی آید.

*

عجیب است همین کمونیستی که اولین نظریه اش نفی شخصیت بودبه شکل بزرگترین مکتب برای رشدوپیدایش شخصیت درمی آیدوحتی مکتب هایشان به اسم شخصیت هایشان به اسم اشخاص می شود.مارکسیسم ،لنینیسم ، تیتیسم ،کاستریسم و...

*

من نیامده ام که همه راراحت کنم من آمده ام که راحت هاراناراحت کنم مگرمن تریاک وهروئینم که همه راراحت کنم.

*

من هیچوقت نمی توانم خودراواقعا ازارادت وایمان واعتقادبه مردی مثل شمس تبریزی ومولوی دورنگه دارم وقتی دربرابراینهاقرارمی گیرم ماننداین است که دربرابریک خورشیدقرارگرفته ام یک چنین عظمتی دارند.ولی ... وجوداودرجامعه بلخ یاقونیه یاجامعه اسلامی زمان خویش باغیبتش هیچ فرقی ندارد زیرااوبه قدری محدوده ی قرنطینه معنوی والهی خویش محبوس است که درپیرامونش نه ظلم ،نه جنگ مغول ونه جنگ صلیبی راوهیچ چیزراحس نمی کند.

*

فویرباخ : انسان های فقیرخدایان قوی دارند.

*

گوتیه شاعرفرانسوی زمان جنگ است که می گوید:

من ترجیح می دهم که بخوابم تابنشینم ، بنشینم تابایستم ترجیح می دهم که ترجیح می دهم درخانه بمانم تابه کوچه بروم وازجنگ که گویندهمه جهان رافراگرفته باخبرنمی شوم مگراینکه گلوله ای شیشه ی پنجره خانه ام رابشکند.

*


http://uupload.ir/files/4k9p_3.jpg

تکیه برمذهب . دکترعلی شریعتی :

*

دادستان روی نکته های اتهامی متهم تکیه می کند واوهم بایدفقط روی همان نکته هاتکیه ودفاع کند نه روی نکته های مثبت . این است که آدم بایدزیرکانه خودش رامتهم کندوخودش راجای همه دشمنان آگاهش بگذاردنه دشمنانی که اساسانمی فهمندواتهامات احمقانه ومبتذل وبیجا میزنندکه بعدتبرئه کردن ودفاعشان خیلی ساده است .

*

تشیع ایمان راکه یک مساله ذهنی درون قلبی است درسه بعدتعریف می کندیکی مساله ذهنی است دیگری مساله بیانی وسوم مساله عملی است اعتراف به قلب واقراربه زبان وعمل به ارکان

*

هرکس احساس می کندکه برروی شانه اش هیچ باری وجودندارد که مسلما بار«باربری»وجوددارد.

*

درتاریخ ماومذهب مایکی ازبزرگترین مبانی امام , عملی نمودن یعنی عینی وتجسم بخشیدن عینی فکراست علی که می گوید« من ، قرآن ناطقم» یعنی قرآن یک پدیده ی ذهنی است علی همان ذهنیت که تبدیل به عینیت می شود.

*

ارسطو هیچ جرکتی درتاریخ نساخته است بااینکه معلم اول است توی کتابخانه وکلاس هاومجامع علمی همواه حکومت داشته اما توی مردم وتوی تاریخ وتوی جامعه وحتی درخودشهرآتن ودرزمان خودش کسی وجودش رااحساس نکرده است .

*

حتی خیلی ازنویسندگان ومتفکران خودمان رامی بینیم که ازتمدن وازرشدفکری وگسترش فلسفه وهنردردوره ی بنی عباس تجلیل می کنند می بینیم بنی عباس خیلی هم موفق شده اندکه حتی خودرابرذهن دشمن نیزتحمیل کرده اند.

*

مشروطه باچندفتواوفرمان شروع شددرصورتی که انقلاب فرانسه بایک قرن اندیشیدن وتفکروبینش تازه وحرکت فکری مترقی ، آگاه وروشنگرانه انجام گرفت .

*

میان اسلام «ابوذر»واسلام «مروان حکم»فاصله بین «الله»و«لات»است .

*

اسلام نه تنهاتوجیه کننده ی فقرنیست بلکه توجیه کننده ی عدالت ومبارزه باگرسنگی است .

*

دردنیای جهان سوم قبل ازاینکه سرزمین هاومعادن راتخلیه کننددرون ها وذهن هاواحساس هاراتخلیه کرده وآدم هاراپوک کرده اند.

*

تشیع وردخواندن برای حورالعین نیست.

 
تاریخ : یکشنبه 3 دی 1396 | 04:04 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.