ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (449)

http://uupload.ir/files/5spt_img_4994.jpg


تاثیرحاکمان برادبیات منظوم پارسی  . علیرضا صغیر

*

چراشاعران به دربارسلاطین می رفتند؟

نیازمادی .نیازمعنوی ونیازبه حامی داشتن موجب ورودآنهامی شد

*

چراشاهان به شاعران نیازداشتند:

شاعران عامل شهرت وشوکت دربارهاومحبوبیت پادشان بودند

شاعران فرونشاننده ی عطش جاه طلبی فرمانروایان بودند

*

گاه شاعری چون فرخی سیستانی افتخارپهلوانان ایرانی رادربرابرحکومت وقت ناچیزمی شمردندکه سروده :

شجاعت توهمی بسترد ز دفترها    حدیث رستم دستان ونام سام سوار

*

رودکی سمرقندی درمدح نصربن احمدسامانی :

حاتم تویی تویی اندرسخا  رستم دستان تویی اندرنبرد

نی که حاتم نیست باجودتوراد   نی  که رستم نیست درجنگ تومرد

*

عثمان مختاری :

غرض ازآفرینش شعرا   مدحت پادشاه باشدراست

*

صائب تبریزی پس ازبازگشت ازهند،ملک الشعرای شاه عباس دوم شد.

*

مهمترین اثرفتحعلی خان صبا کتاب «شهنشاه نامه»اوست که در40هزاربیت سروده وچهل هزارمثقال طلا صله گرفت .

*

مولوی :

می بلرزدعرش ازمدح شقی    بدگمان گرددزمدحش متقی

عطار:

به عمرخویش مدح کس نگفتم

دری ازبهردنیامن نسفتم

*

مولوی پدیدآورنده ی بزرگترین اثرمنظوم عرفانی در26000بیت است .

*

هفت وادی عرفان :

طلب ،عشق،معرفت،استغنا،توحید،حیرت،فقروفنا

*

کلیم کاشانی :

یک شبانروزاست ای دل مدت شیب وشباب

شب به مستی رفت وروزش درخمارای وای ما

*

دلایل انتخاب تخلص:

کوتاه است ومی توان آن رادرشعربه راحتی جاداد

دیگراینکه اثربه نام نویسنده ماندگارمی شود

روش های مختلف انتخاب تخلص:

انتخاب براساس صفت یاویژگی  مثلا وطواط (مرغ کوچک)چون جثه شاعرکوچک بود

براساس نام شهر  مانندرودکی

براساس نام یاخواست شاه

براساس شغل مانند :

منم قوامی نان پز شعارشیرین شعر مراست خاطر«خباز»شکل گرده شمار

*

تاثیرپادشاهان درشعر:

تاثیرپادشاهان برشاعران وپدیدآمدن حسبیه

تاثیرپادشاهان برگسترش شعرعارفانه واخلاقی

تاثیرپادشاهان برگسترش مدح ومنقبت ائمه اطهار(ع)

تاثیرپادشاهان براجتماع وپدیدآمدن اشعار

تاثیرپادشاهان برمنظوم کردن داستان های باستانی

تاثیرپادشاهان برتخلص شاعران

بازتاب غلام بارگی شاهان درشعر

تاثیرشاهان برورودلغات بیگانه درشعر

تاثیرپادشاهان برخوارداشتن اساطیرایرانی
تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 03:28 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.