ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (446)
http://uupload.ir/files/c3ay_img_4992.jpgآینه های این سو .احمدمیراحسان

عرب ستییزی پدیده ای نوظهورمیان مانیست ومحصول عجم ستیزی بنی امیه وسلطه ستمگرانه بنی عباس است . دوستدارخاندان نبی اکرم وائمه بوده ایم آنهانیزعرب بودند.

*

طاهره صفارزاده هرگزیک ریال جایزه حکومتی راقبل نکردوبسیار ازحرامخواری وحرام کاری می هراسیداورابه عنوان چهره ی ماندگارنامزدکردندامانپذیرفت.

*

مسلح شدفلک چون بازمستان

دماری سخت می خواهدبرآرد

زرنجوروضعیف وزیردستی

که سرمایه ،زروقدرت ندارد  طاهره صفارزاده

*

غالبادروادی شعروشاعری دچارچندمشکل هستیم :

آیاشعررابایدازشاعرجداپنداشت؟

آیادربرخوردباهرشعر،چنان است که شاعرمرده است وصرفا آن شعرمهم است؟

آیااگرشاعررامهم بپنداریم توقع معصومیت ازاوداریم وبه معنی آن است که اودرعمل بایدمبری ازهرضعف باشد؟

اگرشاعررامهم پنداشتیم آیاحق داریم به سبب جایگاه رفیع فکری ،اخلاقی او،شعرش راکه ازسطح متعالی ازنظرزیباشناسی برخوردارنیست ،مهم قلمدادکنیم ؟

آیاتعادل شاعروشعردرنقطه ی اوج روحی وزیبایی شناختی به آسانی فراچنگ آمدنی است؟

*

جلال آل احمدوصادق هدایت دوقله ی تاثیرگذاربرجریان های ادبی جدیدایران هستند

کل جریان بنیادین ادبیات مدرن رانمایندگی می کنند

هردو نسل جدیدروشنفکران ایرانی هستندکه عمیقاباادبیات مدرن غرب آشنابوده اند

هدایت چون عصرساسانیان برای اوجذابیت خاصی داشت ازاین روز زبان پهلوی رابامهارت خاصی یادگرفت وآثاری ازآن زبان رابه فارسی ترجمه کرد.تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396 | 04:02 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.